Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi nào ba vecto đó đồng phẳng?

Trong không gian cho ba vecto \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ;\overrightarrow c \) đều khác vecto \(\overrightarrow 0 \) . Khi nào ba vecto đó đồng phẳng?

Trả lời:

Ba vecto \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ;\overrightarrow c \) đều khác vecto \(\overrightarrow 0 \) đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n duy nhất sao cho:

\(\overrightarrow c  = m\overrightarrow a  + n\overrightarrow b \)