Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho cấp số nhân có u1 < 0 và công bội q. Hỏi các số hạng khác sẽ mang dấu gì trong các trường hợp sau:

Cho cấp số nhân có u1 < 0 và công bội q. Hỏi các số hạng khác sẽ mang dấu gì trong các trường hợp sau:

a) q > 0

b) q < 0

Trả lời

Ta có: un= u1.qn-1

a) Nếu

\(\left\{ \matrix{
q > 0 \hfill \cr
{u_1} < 0 \hfill \cr} \right. \Rightarrow {u_n} < 0\forall n\)

b) Nếu 

\(\left\{ \matrix{
q < 0 \hfill \cr
{u_1} < 0 \hfill \cr} \right.\)

Thì un < 0 khi n – 1 chẵn và un > 0 khi n – 1 lẻ.