Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết:

a) ab>0

b) \({a \over b} > 0\)

c) ab<0

d) \({a \over b} < 0\)

Trả lời

a) Hai số a và b có cùng dấu

b) Hai số a và b có cùng dấu

c) Hai số a và b có dấu trái nhau

d) Hai số a và b có dấu trái nhau