Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Ta có:

Biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Ta có:

(A) P là điều kiện cần để có Q

(B) P là điều kiện đủ để có Q

(C) Q là điều kiện cần và đủ để có Q

(D) Q là điều kiện đủ để có P

Trả lời:

(B) đúng