Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết tất cả các công thức tính đạo hàm đã học

Viết tất cả các công thức tính đạo hàm đã học

Trả lời:

Quy tắc tính đạo hàm:

_ (u + v – w) = u’ + v’ – w’

_ (u.v.w)’ = u’.vw + u.v’w + u.v.w’

_ (u.v)’ = u.v’ + v.u’

_ \(({u \over v})' = {{u.v' - u'.v} \over {{v^2}}}(v = v(x) \ne 0)\)

_ \(({1 \over u})' =  - {{u'} \over {{u^2}}}(u = u(x) \ne 0)\)