Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho cấp số nhân -4, x, -9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

Cho cấp số nhân -4, x, -9. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. x = 36                   B. x = -6,5                     C. x = 6                               D. x -36

Trả lời:

Ta có: -4, x, -9 là ba số hạng của một cấp số nhân nên:

x2 = (-4). (-9) = 36 ⇔ x = 6

Vậy chọn C