Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau:

Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau:

(A) \(\left\{ \matrix{{x^2} - 2x \le 0 \hfill \cr 2x + 1 < 3x + 2 \hfill \cr} \right.\)

(B) \(\left\{ \matrix{{x^2} - 4 > 0 \hfill \cr {1 \over {x + 2}} < {1 \over {x + 1}} \hfill \cr} \right.\)

(C) \(\left\{ \matrix{{x^2} - 5x + 2 < 0 \hfill \cr {x^2} + 8x + 1 \le 0 \hfill \cr} \right.\)

(D) \(\left\{ \matrix{|x - 1| \le 2 \hfill \cr |2x + 1| \le 3 \hfill \cr} \right.\)

Trả lời

(A) có nghiệm 0 ≤x≤ 2

(B) có nghiệm x< -2 hoặc x>2

(C) vô nghiệm

(D) có ngiệm -1≤ x≤1