Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tập nghiệm của hệ phương trình:

Tập nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
3x - 5y = 2 \hfill \cr
4x + 2y = 7 \hfill \cr} \right.\)  là:

(A) ( \({{ - 39} \over {26}},{3 \over {13}}\))

(B)(\({{ - 17} \over {13}},{5 \over {13}}\))

(C) ( \({{39} \over {26}},{1 \over 2}\) )

(D) (\({{ - 1} \over 3},{{17} \over 6}\))

Trả lời:

⇔\(\left\{ \matrix{6x - 10y = 4 \hfill \cr 20x + 10y = 35 \hfill \cr} \right.\)

⇔\(\left\{ \matrix{26x = 39 \hfill \cr 6x - 10y = 4 \hfill \cr} \right.\)

⇔\(\left\{ \matrix{x = {{29} \over {36}} \hfill \cr y = {1 \over 2} \hfill \cr} \right.\)

Chọn C.