Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho các số thực a, b, c, d và a<b<c<d. Ta có:

Cho các số thực a, b, c, d và a<b<c<d. Ta có:

(A) (a, c) ∩ (b, d) = (b,c)

(B) (a, c) ∩ (b, d) = [b,c)

(C) (a, c) ∩ [b, d) = [b,c]

(D) (a, c) ∪ (b, d) = [b,c)

Trả lời:

Khoảng giao với khoảng không thể là nửa khoảng

Do đó (B) sai, (D) sai, (C) sai

Mệnh đề (A) đúng