Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bất phương trình : mx2+(2m-1)x+m+1<0 có nghiệm khi:

Bất phương trình : mx2+(2m-1)x+m+1

(A). m=1

(B). m =3

(C). m = 0

(D). m=0,25

Trả lời

- m=1: x2 + x+2> 0 ∀x (A) sai

- m = 3 có : 3x2+ 5x + 4 > 0 ∀x (B) sai

- Với m = 0, bất phương trình trở thành –x+1< 0 có nghiệm,

Vậy (C) đúng.

- Với m = 0,25 thì có 0,25x2-0,5x+1,25 > 0 ∀x có nghiệm x = 0

Vậy (D) sai.