Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

A. \({4 \over {16}}\)                B. \({2 \over {16}}\)                C. \({1 \over {16}}\)                      D. \({6 \over {16}}\)

Trả lời

Ta có: \(n(\Omega ) = 2.2.2.2 = 16\)

Gọi A là biến cố của đề.

Suy ra A = {SSSS}

 \( \Rightarrow n(A) = 1 \Rightarrow P(A) = {1 \over {16}}\)

Vậy chọn C