Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hàm số y = x2- 5x + 3

Hàm số y = x2- 5x + 3

(A) Đồng biến trên khoảng (-∞,\({5 \over 2}\))

(B) Đồng biến trên khoảng (\({5 \over 2}\) , +∞)

(C) Nghịch biến trên khoảng ( \({5 \over 2}\), +∞)

(D) Đồng biến trên khoảng (0,3)

Trả lời:

Hàm số y = x2- 5x + 3 với a>0 nghịch biến trên (-∞, \({{ - b} \over {2a}}\)) đồng biến trên (\({{ - b} \over {2a}}\) ,+∞)

Thay a =1, b = -5, c = 3 thấy y = x2- 3x + 2 đồng biến trên (\({5 \over 2}\) , +∞)

Mệnh đề (B) đúng.