Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mệnh đề sai là:

Cho phương trình: -4x3 + 4x – 1 = 0        (1)

Mệnh đề sai là:

A. Hàm số f(x) = -4x3 + 4x – 1 liên tục trên R

B. Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng (-∞, 1)

C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (-2, 0)

D. Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trên khoảng \(( - 3,{1 \over 2})\)

Trả lời:

_ Mệnh đề A đúng vì f(x) là hàm số đa thức nên liên tục trên R.

_ Mệnh đề B sai vì:

+ Xét hàm số f(x) = -4x3 + 4x – 1, ta có f(1)  = -1; f(-2) = 23

+ Suy ra f(1).f(-2) = -23 < 0

+ Ta lại có hàm số f(x) liên tục trên (-2, 1) nên phương trình có ít nhất một  nghiệm

x0 ∈ (-2, 1)

_ Do đó, phương trình -4x3 + 4x – 1 = 0 không có nghiệm trên (-∞, 1)

Vậy chọn B.