Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điều kiện của phương trình là:

Điều kiện của phương trình \(x + 2 - {1 \over {\sqrt {x + 2} }} = {{\sqrt {4 - 3x} } \over {x - 1}}\) là:

(A) x>-2 và x≠-1

(B) x>-2 và x <\({4 \over 3}\)

(C) x≠ -2 và x ≠ -1

(D) x>-2, x≠-1 và x ≤ \({4 \over 3}\) 

Trả lời:

\({1 \over {\sqrt {x + 2} }}\) xác định với x > -2

\({{\sqrt {4 - 3x} } \over {x - 1}}\) xác định với x ≠ 1 và 4-3x ≥ 0

ĐKXD của phương trình là x>-2, x≠-1 và x ≤ \({4 \over 3}\) 

Chọn D