Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định các chữ số đáng tin của h và viết h dưới dạng chuẩn

Chiều cao của một ngọn đồi đo được là h = 347,13  ± 0,2m

Xác định các chữ số đáng tin của h và viết h dưới dạng chuẩn

Trả lời:

Các chữ số đáng tin là 7, 4, 3

Dưới dạng chuẩn h được viết thành: h = 347,0m