Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số.

Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số.

Trả lời:

_ Các giới hạn đặc biệt của hàm số

\(\eqalign{
& a)\lim {1 \over n} = 0;\lim {1 \over {{n^k}}} = 0(k \in {N^*}) \cr
& b)lim{q^n} = 0(|q| < 1) \cr} \)

c) Nếu un = c ( c là hằng số) thì limun = limc = c

_ Các giới hạn đặc biệt của hàm số

a) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {x^k} =  + \infty \) với k ∈ N*

b) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  - \infty \) nếu k là số lẻ

c) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  + \infty \) nếu k là số chẵn