Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

(A). 2x +1 > 1 – x

(B). (2x + 1) (1 - x) < x2

(C). \({1 \over {1 - x}} + 2 \le 0\)

(D) (2 - x) (x + 2)2<0

Trả lời

Ta có: 2x +1 > 1 – x ⇔ x>0.  Vậy (A) sai

Xét (B), dễ thấy  (-4 + 1) (1 + 2) < 0 < (-2)2. Vậy (B) đúng

Dễ thấy (C) và (D) sai