Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x - 3}  - \sqrt {1 - 2x}\) là:

(A) D = [\({1 \over 2}\),3]

(B) D = [3,+ ∞)∪[-∞,\({1 \over 2}\) ]

(C) D = Ø

(D) D = R

Trả lời:

Tập xác định D = {x ∈ R/ x - 3 ≥ 0 và 1 - 2x ≥ 0} = [3, +∞) ∩ (-∞,\ ({1 \over 2}\) ] = Ø

Mệnh đề C đúng.