Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tập nghiệm của bất phương trình f’(x) ≤ 0

Cho \(f(x) = {{{x^3}} \over 3} + {{{x^2}} \over 2} + x\)

Tập nghiệm của bất phương trình f’(x) ≤ 0

A. Ø                                   B. (0, +∞)                                  C. [-2, 2]                                D. (-∞, +∞)

Trả  lời:

Ta có:

\(\eqalign{
& f'(x) = {x^2} + x + 1 \cr
& f'(x) = {x^2} + x + 1 \le 0 \Leftrightarrow {(x + {1 \over 2})^2} + {3 \over 4} \le 0(*) \cr} \)

Bất phương trình (*) vô nghiệm và vế trái dương ∀ x ∈ R.

Vậy chọn A.