Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính giá trị của biểu thức sau:

Cho \(\cot \alpha  = {1 \over 2}\) .Tính giá trị của biểu thức \(B = {{4\sin \alpha  + 5\cos \alpha } \over {2\sin \alpha  - 3\cos \alpha }}\) là:

(A) \({1 \over {17}}\)

(B) \({5 \over 9}\)

(C) 13

(D) \({2 \over 9}\)

Trả lời:

 \(B = {{4\sin \alpha  + 5\cos \alpha } \over {2\sin \alpha  - 3\cos \alpha }} = {{4 + 5\cot \alpha } \over {2 - 3\cot \alpha }} = 13\)

(C) đúng.