Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hàm số:

Cho hàm số: \(f(x) = {{1 - {x^2}} \over x}\)  bằng:

A. +∞                       B. 1                          C. -∞                      D. -1

Trả lời:

_ Ta có:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {{1 - {x^2}} \over x} = \lim {{{x^2}({1 \over {{x^2}}} - 1)} \over {{x^2}.{1 \over x}}} = \lim {{{1 \over {{x^2}}} - 1} \over {{1 \over x}}}\)

 _ Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left[ {{1 \over {{x^2}}} - 1} \right] =  - 1 < 0\) (1)

_ Khi x -> -∞ thì \({1 \over x}\) > 0 và ({1 \over x}\) ->∞           (2)

_ Từ (1) và (2) suy ra: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x)\) = +∞   

Vậy chọn A.