Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Biểu diễn hình học  tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 \(\left\{ \matrix{3x + y \ge 9 \hfill \cr x \ge y - 3 \hfill \cr 2y \ge 8 - x \hfill \cr y \le 3 \hfill \cr} \right.\)

Trả lời

Hệ đã cho tương đương với 

\(\left\{ \matrix{
y \ge - 3x + 9 \hfill \cr
y \ge x + 3 \hfill \cr
y \ge {{ - x} \over 2} + 4 \hfill \cr
y \le 6 \hfill \cr} \right.\)

Miền nghiệm là miền gạch chéo kể cả các đường biên của nó