Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm hai cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợp.

Tìm hai cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợp.

a) Chu vi 94,4m và diện tích là 494,55m2

b) Hiệu của hai cạnh là 12,1m và diện tích là 1089m2

Trả lời:

Gọi hai cạnh của mảnh vườn theo thứ tự là x, y.

Ta có: \(x + y = {{94,4} \over 2}\); x.y = 494,55

Theo định lí Vi-ét thì x, y là các nghiệm của phương trình: x2- 47,2x + 494,55 = 0

Kết quả: chiều rộng là 15,7m, chiều dài là 31,5m.

b) Ta có: x – y = 12,1; x(-y) = -1089

x và –y là các nghiệm của phương trình:

x2 – 12,1x – 1089 = 0

Kết quả: chiều rộng là 27,5m; chiều dài là 39,6m.