Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giá trị của biểu thức là:

Giá trị của biểu thức \(A = {{2{{\cos }^2}{\pi  \over 8} - 1} \over {1 + 8{{\sin }^2}{\pi  \over 8}{{\cos }^2}{\pi  \over 8}}}\) là:

(A) \({{ - \sqrt 3 } \over 2}\)

(B) \({{ - \sqrt 3 } \over 4}\)

(C) \({{ - \sqrt 2 } \over 2}\)

(D) \({{\sqrt 2 } \over 4}\)

Trả lời:

 \(A = {{\cos {\pi  \over 4}} \over {1 + 2{{\sin }^2}{\pi  \over 4}}} = {{\sqrt 2 } \over 2}:(1 + 1) = {{\sqrt 2 } \over 4}\)

(D) đúng.