Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính giới hạn sau:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} {{ - 3x - 1} \over {x - 1}}\) bằng:

A. -1                      B. -∞                           C. -3                      D. +∞

Trả lời:

Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} ( - 3x - 1) =  - 4 < 0\)

\(\left\{ \matrix{
x - 1 < 0,\forall x < 1 \hfill \cr
\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} (x - 1) = 0 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \lim {{ - 3x - 1} \over {x - 1}} = + \infty \)

 Vậy chọn D.