Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải các phương trình

Giải các phương trình

a) |4x-9| = 3 -2x

b) |2x+1| = |3x+5|

Trả lời:

a) ĐKXD: 3 - 2x ≥ 0 ⇔ x ≤\({3 \over 2}\)

Bình phương hai vế được:

(4x – 9)2 = (3-2x)2

⇔ (4x – 9 + 3 -2x)(4x – 9 – 3 + 2x) = 0

⇒ x = 3 (loại); x = 2 (loại). Vô nghiệm

b) Bình phương hai vế

(2x + 1)2 = (3x + 5)2 ⇔ (2x + 1 + 3x + 5)(2x + 1 - 3x - 5) = 0

⇔ x1 = -1,2; x2 = -4.