Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giá trị của biểu thức là:

Cho \(\alpha  = {{5\pi } \over 6}\) . Giá trị của biểu thức \(cos3\alpha  + 2cos(\pi  - 3\alpha ){\sin ^2}({\pi  \over 4} - 1,5\alpha )\) là:

(A) \({1 \over 4}\)

(B) \({{\sqrt 3 } \over 2}\)

(C) 0

(D) \({{2 - \sqrt 3 } \over 4}\)

Trả lời: 

\(\eqalign{
& \cos {{15\pi } \over 6} + 2\cos (\pi - {{15\pi } \over 6}){\sin ^2}({\pi \over 4} - {{5\pi } \over 4}) \cr
& = \cos {\pi \over 2} + 2\cos {{3\pi } \over 2}{\sin ^2}( - \pi ) = 0 \cr} \)

Chọn (C)