Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khoảng cách từ điểm M(0, 3) đến đường thẳng Δ: xcos α + y sin α + 3(2 - sin α) = 0 là:

Khoảng cách từ điểm M(0, 3) đến đường thẳng  Δ: xcos α + y sin α + 3(2 - sin α) = 0 là:

A. √6                       B. 6                               C. 3sin α                     

D. \({3 \over {\sin \alpha  + \cos \alpha }}\)

Trả lời:

Khoảng cách từ điểm M(0, 3) đến đường thẳng  Δ: xcos α + y sin α + 3(2 - sin α) = 0 là:

\(d(M,\Delta ) = {{|0.cos\alpha  + 3.sin\alpha  + 3(2 - \sin \alpha )|} \over {\sqrt {\sin {\alpha ^2} + \cos {\alpha ^2}} }} = 6\)                                  

Vậy chọn B.