Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của các loại khai thác gỗ rừng ?

Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của các loại khai thác gỗ rừng ? 

Hướng dẫn trả lời 

Các loại khai thác rừng :

Khai thác trắng , khai thác dần , khai thác chọn 

Các đặc điểm chủ yếu:

- Khai thác trắng là chặt hết cây trong một mùa chặt, sau đó trồng lại rừng.

- Khai thác dần là chặt hết cây trong 3 đến 4 lần chặt, trong 5 đến 10 năm đé tận dụng rừng tái sinh tự nhiên.

- Khai thác chọn là chọn chặt cây theo yêu cầu sử dụng và phù hợp với khả năng tái sinh tự nhiên của rừng.