Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

a) y = x2 – 2x – 1

b) y = -x2 + 3x + 2

Trả lời

a) Tập xác định D = R

Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số 

Đồ thị: parabol có đỉnh I(1, -2) với trục đối xứng x = 1

Giao điểm với trục tung là P(0,-1)

Giao điểm với trục hoành A (1-√2, 0) và B((1+√2, 0)

b) 

Tập xác định D = R

Đồ thị hàm số

Đồ thị: parabol có đỉnh I \(({3 \over 2},{{17} \over 4})\)

với trục đối xứng x =\({3 \over 2}\)

Giao điểm với trục tung là P(0,2)

Giao điểm với trục hoành A \(({{3 - \sqrt {17} } \over 2},0)\) và B\(({{3 + \sqrt {17} } \over 2},0)\)