Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = |3k-2| k = {k = 0, 1, 2, 3, 4, 5}

b) B = {x ∈N| x ≤12}

c) C = {(-1)n| n ∈N}

Trả lời

a) A = {-2, 1, 4, 7, 10, 13}

b) B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}

c) C = {-1, 1}