Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản.

Trả lời:

Các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, đó là:

- Nhập và lưụ trữ văn bản;

- Sửa đổi văn bản, bao gồm sửa đổi kí tự và từ, sửa đổi cấu trúc văn bản.

- Trình bày văn bản;

- Một số chức năng khác: tìm kiếm và thay thế; tạo bảng và thực hiện tính toán, sắp xếp dữ liệu trong bảng,..

a