Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào số liệu trong bài, chứng minh kết quả hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó.

Dựa vào số liệu trong bài, chứng minh kết quả hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó.

Hướng dẫn trả lời.

* Hiện đại hóa công nghiệp :

- Kết quả :

+ Phát triển ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao như điện tử, cơ khí chính xác, máy móc tự động.

+ Nhiều ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, nhiều mặt hàng đứng đầu thế giới về sản lượng.

+ Phát triển công nghiệp địa phương, sản xuất được nhiều mặt hàng tiêu dùng.

- Nguyên nhân :

+ Chuyển đổi nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.

+ Thực hiện chính sách mở cửa, xây dựng các đặc khu kinh tế, khu chế xuất.

+ Thu hút vốn đầu tư lớn.

+ Chủ động đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp.

 
* Hiện đại hóa nông nghiệp :

- Kết quả:

+ Đã sản xuất được nhiều nông phẩm với năng suất cao, một số loại có sản lượng đứng đầu thế giới.

+ Đời sống nhân dân được cải thiện.

- Nguyên nhân:

+ Giao quyền sử dụng đất cho người nông dân.

+ Cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi.

+ Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới.

+ Miễn thuế nông nghiệp cho người dân.