Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Trả lời:

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực:

cho a, b là những số thực dương; α, β là những số thực tùy ý. Khi đó ta có:

\(\eqalign{
& {a^\alpha }{a^\beta } = {a^{\alpha + \beta }};{{{a^\alpha }} \over {{a^\beta }}} = {a^{\alpha - \beta }} \cr
& {({a^\alpha })^\beta } = {a^{\alpha .\beta }} \cr
& {(a.b)^\alpha } = {a^\alpha }.{a^\beta } \cr
& {({a \over b})^\alpha } = {{{a^\alpha }} \over {{a^\beta }}} \cr
& \cr} \)

Nếu a > 1 thì khi và chỉ khi α > β

Nếu a < 1 thì  khi và chỉ khi α < β