Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống? Các cách đó khác nhau như thế nào?

Có bao nhiêu cách ra khỏi hệ thống? Các cách đó khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Mỗi hệ điều hành thường cung cấp nhiều cách ra khỏi hệ thống, ví dụ:

- Tắt máy (Shut Down hoặc Turn Off): Ra khỏi hệ thống và tắt máy. .

- Tạm ngừng (Stand by): Tắt các thiết bị tốn nhiều năng lượng như màn hình, đĩa cứng...

- Ngủ đông (Hibernate): Ra khỏi hệ thống và tắt máy  nhưng toàn bộ trạng thái hiện tại được lưu và sẽ được khỏi phục khi nạp lại hộ thống và người dùng có thể tiếp tục làm việc như không có sự gián đoạn do phải ra khỏi hê thống.

Ngoài ra nạp lại hệ thống (Reset) cũng có thể coi là một cách ra khỏi hệ thống nhưng sau đó nạp lại hộ thống ngay lập tức.