Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Trả lời:

Vì hệ tuần hoàn có một đoạn máu không chảy trrong mạch kín.