Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1 Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ?

1 Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ? 

Hướng dẫn trả lời 

- Rừng là tài nguyên quý của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái. Do đó cần phải có biện pháp bảo vệ rừng hiện có và phục hồi rừng đã mất.

Mục đích:

- Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật và đất rừng hiện có.

- Tạo điều kiện để rừng phát triển.