Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở cạn và ở nước ?

Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

 

Trả lời:

Có động vật, có 4 hình thức trao đổi khí chủ yếu đó là:

+ Trao đổi khí qua bề mặi cơ thể;

+ Trao đổi khí bằng hệ thống ống khí;

+ Trao đổi khí bằng mang;

+ Trao đổi khí bằng phổi.