Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em cho biết các loại khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau ?

Em cho biết các loại khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau ? 

Hướng dẫn trả lời 

Giống nhau: Đều là khai thác rừng.

Khác nhau: Lượng cây chặt hạ, thời gian chặt hạ, cách phục hồi rừng:

Loại khai thác rừng

Lượng cây chặt hạ

Thời gian chặt hạ

Cách phục hồi rừng

Khai thác trắng

Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần

Trong mùa khai thác gỗ (< 1 năm)

Trồng rừng

Khai thác dần

Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 ( 4 lần khai thác

Kéo dài từ 5 ( 10 năm

Rừng tự phục hồi bang tái sinh tự nhiên

Khai thác chọn

Chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất và sức sống kém, giữ lại cây còn non cây gỗ tốt và cây có sức sống mạnh

Không hạn chế thời gian

Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tụ nhiên