Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.

Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.

Trả lời:

Các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà: các mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt.