Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. \(\sin {150^0} =  - {{\sqrt 3 } \over 2}\)                                            

B. \(\cos {150^0} = {{\sqrt 3 } \over 2}\) 

C. \(\tan {150^0} =  - {1 \over {\sqrt 3 }}\)                                                        

D. \(\cot {150^0} = \sqrt 3 \)

Trả lời:

C đúng vì:

Khi 900 < α < 1800 thì: sin α > 0 còn các giá trị lượng giác khác của α đều nhận giá trị âm.