Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán.

Hãy nêu tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán.

Trả lời:

Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán

Một bài toán có thể được biểu diễn bởi nhiều thuật toán, việc chọn lựa thuật toán thích hợp sẽ giúp cho quá trình viết chương trình đơn gián hom và máy tính thực hiện với thời gian nhanh hơri. Vì vậy, có ba tiêu chuẩn cơ bản lựa chọn thuật toán đó là:

- Thuật toán có độ phức tạp thời gian nhỏ nhất (thực hiện chương trình trong thời gian ngắn nhất);

- Số lượng ô nhớ sử dụng ít nhất;

- Viết chương trình cho thuật toán dễ hiểu, đơn giản nhất.