Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if - then.

Hãy cho biết sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if - then.

 Trả lời:

1. Sự giống và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then

Hai dạng cầu lệnh if-then như sau:

a) Dạng thiếu

If<điều kiện> then <câu lệnh>;

if <điều kiện> then <câu lệnh 1 >else <câu lệnh 2 > ;

trong đó:

Điều kiện biểu thức quan hệ hoặc lôgic.

Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal.

Giống nhau: đều cùng là câu lệnh rẽ nhánh và khi gặp một điều kiện nào đó thì chọn lựa thực hiện thao tác thích hợp.

Khác nhau: Trong câu lệnh if-then dạng thiếu, nếu điều kiện không đúng thì thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo của chương trình, còn trong câu if-then dạng đủ, nếu điều kiện không đúng thì thực hiện công việc 2, sau đó mói thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh, thực hiện câu lệnh tiếp theo cùa chương trình.