Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.

Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.

Trả lời

Ví dụ bài toán tính diện tích tam giác

Phát biểu bài toán:

Cho ba cạnh của tam giác ABC là: x, y, z. Hãy tính diện tích tam giác ABC.

- Input: Ba cạnh tam giác X, y, X.

- Output: Diện tích tam giác.