Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Trả lời:

Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến đó là: Xét về mặt lưu trữ giá trị của hằng và biến trong RAM thì: giá trị trong ô nhớ của hằng có đặt tên là không thay đổi, còn giá trị trong ỏ nhớ của biến thì cỏ thể thay đổi tại từng thời điểm thực hiện chương trình.