Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

C1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:

C1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)…., Chiều dài của nó (2)…..khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại (3)…. chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

- bằng

- tăng lên

- dãn ra

Giải:

(1) – dãn ra;

(2) – tăng lên;

(3) – Bằng;