Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được hay không? Vì sao?

Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được hay không? Vì sao?

Trả lời

Một máy tính chưa có phần mềm không thể hoạt động được bởi vì phần mềm gồm các chương trình, mà chương trình là một dãy lệnh chỉ cho máy biết điều cần làm tại mỗi thời điểm. Cho nên không có phần mềm trong máy tính thì máy không thể hoạt động được. Chảng hạn, khi không có hệ điều hành (là một phẩn mém) thì máy tính sẽ không hoạt động được.