Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Câu 1. Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Hướng dẫn giải: (Hình 17)

Cho tứ diện đều ABCD. Hạ đường cao AH của tứ diện thì do các đường xiên AB, AC, AD bằng nhau nên các hình chiếu của chúng: HB, HC, HD bằng nhau. Do BCD là tam giác đều nên H là trọng tâm của tam giác BCD.

Do đó BH = \(BH = {2 \over 3}.{{\sqrt 3 } \over 2}a = {{\sqrt 3 } \over 3}a\)

Từ đó suy ra AH2 = a– BH2 =\({{6{a^2}} \over 9}\)

Nên AH = \({{\sqrt 6 } \over 3}a\)

Thể tích tứ diện đó V=\({1 \over 3} \cdot {1 \over 2} \cdot {{\sqrt 3 } \over 2}{a^2} \cdot {{\sqrt 6 } \over 3}a = {a^3}{{\sqrt 2 } \over {12}}.\)