Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?

Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?

Hướng dẫn trả lời 

- Tăng chất lượng sản phẩm

- Tăng năng suất/ 1 vụ

- Tăng vụ trồng trọt/ 1 năm

- Thay đổi cơ cấu cây trồng