Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Trả lời:

Hệ thống các khái niệm:

- Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiểu phương tiện khác nhau như: bán, hình ảnh, âm thanh, video... và các liền kết tới các siêu văn bản và thường được tạó ra bằng ngôn ngữcíánh dấu siêu văn bản HTML.

- Trang web là mỗi siêu văn bản được gán một địa chỉ truy cập trên Inte

- Website là một hoặc nhiéu trang web trong hệ thống WWW (W Wide Web) được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập.

- Trang chủ (HomePage) của một website là trang web được mở ra tiên khi truy cập website đó trên Internet.

- Trang web tĩnh có thể xem như là siêu văn bản được phát hành t Internet với nội dung không thay đổi.

- Trang web dộng là một trang web mở ra khả năng tương tác giữa ng dùng với máy chủ.